3. Participació política i organització del poder

 1. 3.1. Participació de la ciutadania i democràcia directa

  1. 3.1.1

   Creieu que la participació ciutadana hauria d'estendre’s al conjunt de tots els poders i organismes públics?

  2. 3.1.2

   A qui creieu que hauria de correspondre la convocatòria de referèndums vinculants sobre assumptes de transcendència política?

  3. 3.1.3

   Creieu que la ciutadania, mitjançant la recollida de firmes d’un dos per cent (2%) del cens electoral, hauria de poder convocar referèndums per proposar, modificar o derogar qualsevol llei?

  4. 3.1.4

   Creieu que la ciutadania també hauria de poder promoure la reforma de la Constitució?

  5. 3.1.5

   Creieu que la ciutadania també hauria de poder promoure referèndums sobre l’adhesió o renúncia de tractats o convenis internacionals?

  6. 3.1.6

   Creieu que les institucions, abans d’aprovar plans, normatives o lleis, haurien d’afavorir la participació exante (prèvia), establint mecanismes per rebre aportacions ciutadanes?

 2. 3.2. Control democràtic sobre el poder

  1. 3.2.1

   Complert un terç (1/3) del període del mandat de qualsevol càrrec públic electe, creieu que la ciutadania de la circumscripció territorial per la qual aquest ha estat elegit, hauria de tenir la possibilitat de convocar un referèndum revocatori?

  2. En cas afirmatiu, creieu que per a la convocatòria d’un referèndum revocatori cal la recollida de firmes d’un deu per cent (10%) del cens electoral de la circumscripció territorial del càrrec electe?

  3. 3.2.3

   Una vegada cessats del seu càrrec, quines limitacions creieu que cal establir per als exmembres del Govern?

  4. 3.2.4

   Creieu convenient que es limiti el nombre màxim de mandats dels càrrecs electes?

 3. 3.3. Poder legislatiu

  1. El poder legislatiu hauria de ser:

  2. 3.3.2

   Com creieu que hauria de ser la circumscripció per a les eleccions legislatives?

  3. Com creieu que hauria de ser el sistema electoral per a l’elecció dels membres del Parlament?

  4. En el cas de sistemes d’elecció proporcional amb circumscripcions grans. Quin llindar mínim de vots hauria d’aconseguir un partit, en relació als vots emesos, per assolir representació parlamentària?

  5. 3.3.5

   Creieu que s’hauria de limitar la despesa de les candidatures en cada elecció?

  6. 3.3.6

   Creieu que superar la despesa s’hauria de considerar un frau electoral i s’hauria de castigar amb la pèrdua d’una part dels escons obtinguts?

 4. 3.4. L’Administració electoral

  1. 3.4.1

   Creieu que la Constitució hauria de garantir un sistema de control, a través d’un organisme independent, que assegurés la fiabilitat dels processos electorals?

 5. 3.5. Poder executiu

  1. Quina creieu que hauria de ser la forma de Govern?

  2. 3.5.2

   Els consellers i les conselleres haurien de ser:

 6. 3.6. Poder judicial

  1. Creieu que la Constitució hauria de preveure un Consell Superior de Justícia que garantís el funcionament democràtic, eficient i independent de la justícia mitjançant una sala o òrgan de govern i una altra sala o òrgan de control totalment independents?

  2. L’òrgan encarregat del govern i control del poder judicial hauria d’estar conformat democràticament per:

  3. L’òrgan encarregat del govern i control del poder judicial hauria de ser escollit per:

  4. 3.6.4

   Com creieu que hauria de ser l’accés a la carrera judicial?

  5. Com creieu que s’hauria de fer l’assignació de jutges i magistrats/des als jutjats i tribunals de cada circumscripció?

  6. 3.6.6

   Com creieu que haurien de ser els nomenaments de jutges?

  7. A qui creieu que hauria de correspondre l’elecció del president/a del Tribunal Suprem i del fiscal general?

  8. 3.6.8

   Creieu que les faltes, delictes lleus i reclamacions civils i econòmiques d’escassa entitat haurien de ser atesos directament pel Jutjat de Pau municipal?

  9. Creieu convenient que existeixi la figura del Tribunal del Jurat Popular per tal de permetre una participació activa de la ciutadania en l’administració de justícia?

  10. Creieu que, abans d’accedir als jutjats, les parts enfrontades haurien de sotmetre’s a mediació?

  11. Com a alternativa als jutjats, creieu que les parts enfrontades haurien de sotmetre’s a un procediment d’arbitratge?

  12. 3.6.12

   Creieu que cal assignar a l’Administració de justícia uns recursos econòmics mínims i garantits per assegurar la independència del poder judicial?

  13. 3.6.13

   Qui creieu que hauria de fer els pressupostos del sistema judicial i qui els hauria d’aprovar?

 7. 3.7. Garanties constitucionals i de Drets Humans

  1. Creieu que la Constitució hauria de garantir que tots els drets i llibertats reconeguts al text constitucional tinguessin una tutela judicial efectiva davant els tribunals corresponents?

  2. 3.7.2

   Creieu que la Constitució hauria de garantir que els Drets Humans fossin la base fonamental de la seva aplicació i interpretació, d’acord amb les normes del dret internacional, el Conveni Europeu de Drets Humans i Llibertats Fonamentals, la Carta de Drets Fonamentals i la jurisprudència dels Tribunals Internacionals de Drets Humans?

  3. 3.7.3

   La interpretació de la Constitució i l’aplicació dels Drets Humans hauria de ser garantida per:

  4. 3.7.4

   L’ organisme encarregat de garantir la interpretació de la Constitució i l’aplicació dels Drets Humans hauria d’estar conformat per:

  5. 3.7.5

   Com creieu que s’hauria de fer l’elecció dels membres de l’organisme encarregat de garantir la interpretació de la Constitució i l’aplicació del Drets Humans?

  6. 3.7.6

   La possibilitat de presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant l’organisme encarregat de garantir la interpretació de la Constitució i l’aplicació del Drets Humans sol·licitant la nul·litat d’una llei hauria de correspondre:

 8. 3.8. La Fiscalia

  1. Creieu que la Fiscalia hauria d’actuar únicament en defensa de la legalitat, dels drets de la ciutadania i de l’interès públic?

  2. Creieu que els/les fiscals de districte haurien de ser elegits periòdicament, entre candidats/tes que acreditessin els coneixements necessaris, per sufragi universal de la ciutadania resident a la circumscripció corresponent?

  3. 3.8.3

   Creieu que hauria d'existir la figura del fiscal general o caldria substituir-lo per un òrgan col·lectiu?

 9. 3.9. Altres òrgans

  1. Creieu que sindicatures com ara la de Greuges, la de Comptes, de Medi Ambient i Recursos Naturals i l’Electoral, i les que es poguessin crear, haurien de vetllar pel compliment i respecte dels drets i llibertats de la ciutadania tot exercint control sobre l’ús de recursos i la gestió de l’Administració Pública?

  2. 3.9.2

   Aquestes sindicatures haurien de rebre les queixes dels ciutadans i elaborar informes i les recomanacions al respecte?

  3. 3.9.3

   A qui creieu que hauria de correspondre l’elecció dels càrrecs de les diverses sindicatures?

  4. 3.9.4

   Els dictàmens de les sindicatures haurien de ser vinculants?