PREGUNTES DE L'ÀMBIT 6: TERRITORI, RECURSOS NATURALS, SECTORS ESTRATÈGICS I EMPRESES PÚBLIQUES

6.1. TERRITORI I RECURSOS NATURALS

La propietat dels recursos naturals no renovables de Catalunya han de ser de:

 1. L’Estat. Les institucions publiques, en qualitat de representants elegides per la ciutadania, podran prendre les decisions que creguin convenients respecte l’explotació, ús i gestió dels recursos naturals no renovables.
 2. La ciutadania. Com a bens comuns son propietat de tota la ciutadania i correspon al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya prendre les decisions i exercir el control corresponent sobre l’explotació, ús i gestió d’aquests.
 3. La ciutadania, tot i que les decisions sobre l’explotació, ús i gestió correspon a l’Estat amb transparència i rendició comptes als ciutadans.
 4. Empreses privades.
 5. Altres opcions: _________________

Creus que cal prohibir l’energia nuclear i substituir-la per altres fonts de generació d’energia? En quina temporalitat caldria fer-ho?

 1. Cal prohibir i tancar de manera immediata les centrals nuclears i els reactors nuclears existents a Catalunya, essent substituïdes per altres fonts d’energia renovables.
 2. Cal mantenir les centrals nuclears existents ja que son una tecnologia que ens assegura poder produir l’energia necessària.
 3. No podem tancar les centrals nuclears de manera immediata, tot i que cal adoptar mesures progressives per afavorir la transició cap a noves formes de generació d’energia.
 4. Altres opcions: ____________________

L’aprovació de construcció de grans infraestructures, remodelacions de plans urbanístics o activitats d’explotació de recursos naturals en un determinat territori que pugui afectar al medi ambient:

 1. Podrà correspondre al Govern del nivell territorial corresponent.
 2. Haurà d’estar sotmesa, obligatòriament, a un procés de consulta prèvia, lliure, informada a la població afectada, de caràcter vinculant.
 3. Haurà d’estar sotmesa, obligatòriament, a un procés de consulta prèvia, lliure, informada i vinculant a la població afectada, de caràcter no vinculant.
 4. Altres opcions: _________________

6.2. SECTORS ESTRATÈGICS I EMPRESES PÚBLIQUES

En matèria d’energia, telecomunicacions i aigua:

 1. Tant la propietat de les xarxes de distribució com la producció, gestió i prestació del servei ha de poder correspondre a empreses privades, operant en règim de lliure mercat.
 2. Tant la propietat de les xarxes de distribució com la producció, gestió i prestació del servei ha de correspondre única i exclusavament a empreses públiques.
 3. La propietat de les xarxes de distribució ha de ser pública, però la gestió i prestació del servei pot correspondre a empreses privades.
 4. La propietat de les xarxes de distribució ha de ser pública, però la producció, gestió i prestació del servei hauria de poder correspondre, indistintament, a empreses publiques, a cooperatives de consum o empreses mixtes amb majoria accionarial pública.
 5. Altres opcions: ____________________

Les autopistes i la resta de xarxes viàries i ferroviàries han de ser:

 1. De propietat i gestió directament pública.
 2. De propietat pública, tot i que ha de poder concessionar-se la seva gestió a empreses privades.
 3. De propietat i gestió privada.
 4. Altres opcions: _________________

El control sobre la gestió de les entitats gestores de serveis estratègics i empreses públiques l’ha de fer:

 1. L’Estat i les empreses o institucions que aquest designi.
 2. Directament la ciutadania afectada pel servei corresponent mitjançant òrgans de control amb participació de la societat civil.
 3. A través d’auditories d’empreses especialitzades escollides a l’atzar per notari sense que es pugui repetir el binomi auditor/auditat en un període de 5 anys.
 4. Altres opcions: ________________