PREGUNTES DE L'ÀMBIT 5: RÈGIM ECONÒMIC

5.1. MODEL ECONÒMIC

El model econòmic de Catalunya hauria de ser el de:

 1. Un Estat liberal de lliure mercat amb poca intervenció de l’Estat en l’economia.
 2. Un Estat social amb un ple reconeixement del mercat, però amb una forta regulació estatal sobre aquest i una despesa pública social alta per a la garantia d’amplis serveis i drets socials.
 3. Un Estat social amb un ple reconeixement del mercat i amb una lleugera regulació estatal sobre aquest, així com una despesa pública social suficient per a la garantia de serveis i drets socials bàsics.
 4. Un Estat socialista amb un reconeixement molt limitat del mercat.
 5. Altres opcions: _________________

5.2. POLÍTICA FISCAL

En matèria de despesa pública:

 1. El Govern hauria de tenir llibertat per emetre deute públic o contraure crèdit si ho creu necessari per finançar polítiques públiques, prèvia autorització del Parlament i quan es demostri la capacitat de generar ingressos per cobrir el capital y els interessos.
 2. S’hauria d’establir, en la Constitució, el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, limitant, expressament, la capacitat del Govern de poder emetre deute públic o contraure crèdit i fer despesa pública.
 3. Altres opcions: _________________

Respecte el deute públic de la Generalitat:

 1. El pagament del deute públic per part de l’Administració és una obligació i, per tant, s’hauria d’establir en la Constitució que el pagament d’aquest i dels seus interessos ha de ser prioritari en l’estat de despeses dels pressupostos.
 2. Caldria incloure en la Constitució la priorització, en els pressupostos, de la garantia dels drets socials i serveis públics per sobre del pagament del deute, el reemborsament del qual es farà segons la capacitat de pagament de l’Administració una vegada assegurats els primers.
 3. La prioritat de la partida de pagament del deute públic o de la de garantia de drets socials i serveis públics sobre l’altre, no hauria d’estar inclosa en la Constitució.
 4. Altres opcions: _________________

Estaríeu d’acord amb la creació d’un “Impost de solidaritat” addicional a les entitats financeres privades que obtinguin amplis beneficis?

 1. Sí, ja que això permetria recuperar de forma progressiva les quantitats de diners que aquest sector ha rebut directament en forma d’ajuts públics.
 2. No, ja que ja paguen altres impostos i no se’ls ha d’obligar a pagar impostos que no s’exigeixen a les altres empreses privades.
 3. Altres opcions: _________________

La planificació i determinació de la despesa i la inversió pública:

 1. És una funció tècnica que correspon, en exclusiva, al Govern de cada nivell territorial.
 2. És una funció que correspon al Govern, tot i que aquest, per portar-la a terme, “ha de tenir l’obligació” d’habilitar instàncies de participació ciutadana amb representants de la societat de l’àmbit territorial de cada nivell de govern.
 3. És una funció que correspon al Govern, tot i que aquest, per portar-la a terme, “pot habilitar, si ho considera oportú”, instàncies de participació ciutadana amb representants de la societat de l’àmbit territorial de cada nivell de govern.
 4. Altres opcions: _________________

5.3. POLÍTICA MONETÀRIA

La moneda de Catalunya ha de ser l’euro, formant part de la Unió Econòmica i Monetària dins de la Unió Europea.

 1. Sí.
 2. No.
 3. Altres opcions: _________________

Creus que s’hauria de reconèixer la cooficialitat de les monedes socials alternatives existents al territori de Catalunya?

 1. Sí.
 2. No.
 3. Altres opcions: _________________

Creus que Catalunya ha de crear una criptomoneda pròpia?

 1. Sí.
 2. No.
 3. Altres opcions: _________________

5.4. POLÍTICA FINANCERA

Creus imprescindible l’existència d’una banca pública?

 1. No.
 2. Sí, cal un banc públic català que garanteixi el 100% dels dipòsits a canvi d’una prima anual; que no cobri pels serveis bancaris, que afavoreixi la recerca i la economia catalana amb préstec sense interès a canvi de participar amb els guanys d’aquestes inversions durant un període limitat de temps.
 3. Sí, un banc públic que funcioni com un banc privat.
 4. Altres opcions: _________________

5.5. TREBALL I PRODUCCIÓ

S’han de reconèixer les empreses públiques, privades, mixtes (pública-privada) i cooperatives:

 1. Totes elles, en igualtat de condicions.
 2. Prioritzant, mitjançant un tracte favorable en matèria d’accés a crèdits públics, deduccions fiscals, etc., aquelles de caràcter més social, és a dir, la pública, la micro o petita empresa privada i la cooperativa.
 3. Prioritzant mitjançant facilitat d’accés a crèdits públics, deduccions fiscals, etc. la mitjana-gran empresa privada.
 4. Altres opcions: _________________

Les tasques d’automanteniment familiar i cures no remunerades:

 1. Han de ser reconegudes com a formes de treball i els o les que les porten a terme com a actors socials productius amb dret a la seguretat social.
 2. Han de ser reconegudes com a formes de treball, tot i que no han de donar dret a la seguretat social.
 3. No han de ser reconegudes com a formes de treball.
 4. Altres opcions: _________________

Sobre el ventall salarial, la Constitució:

 1. Ha de reconèixer el dret a un salari mínim que es fixarà per llei.
 2. Ha de reconèixer el dret a un salari mínim, però també el límit a un salari màxim, establint una correspondència entre ells.
 3. Altres opcions: _________________

La concentració d’activitats econòmiques per part d’una persona natural o jurídica no pública:

 1. Ha de ser lliure i estar permesa, sempre i quan qui en tingui la propietat compleixi amb les seves obligacions fiscals igual que qualsevol altra persona.
 2. Ha d’intentar limitar-se, regulant-la i establint sobre aquesta, de manera excepcional, un tipus impositiu especial que la desincentivi, assegurant d’aquesta manera una redistribució equitativa de la riquesa.
 3.  En cap cas es pot permetre una concentració econòmica que distorsioni el mercat i la lliure competència. No es permetran concentracions d’activitats econòmiques privades  superiors a un % del mercat.
 4. Altres opcions: _________________