PREGUNTES DE L'ÀMBIT 4: ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

4.1. DIVISIÓ POLÍTICA-ADMINISTRATIVA.

A nivell supramunicipal, Catalunya s’hauria d’organitzar en (és possible triar més d’una opció):

 1. Províncies.
 2. Mancomunitats de municipis.
 3. Comarques.
 4. Regions.
 5. Vegueries.
 6. Altres opcions: _________________

Considereu necessària l´existència dels Consells Comarcals?

 1. Sí.
 2. No.
 3. Altres opcions: _________________

Considereu necessària l´existència de les Diputacions provincials?

 1. Sí.
 2. No.
 3. Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses en un projecte de Constitució (opcional):

 • ____________

4.2. MODEL TERRITORIAL DE PAÍS I DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES POLÍTIQUES.

El model territorial de país i de distribució de competències i finançament hauria de ser:

 1. Un model en què el principal àmbit on recauen la major part de competències polítiques sigui el Govern de la Generalitat.
 2. Un model en què el principal àmbit on recauen la major part de competències polítiques sigui el nivell entremig de govern (comarques, vegueries, etc.).
 3. Un model en què el principal àmbit on recauen la major part de competències polítiques, que per la seva naturalesa ho permetin, sigui el nivell municipal.
 4. Altres opcions: _________________

Altres propostes d’aquest subàmbit que creieu que haurien de ser incloses en un projecte de Constitució (opcional):

 • ____________

Formuleu aquelles preguntes d’aquest àmbit que per tractar-se d’un tema d’especial importància haurien de sotmetre’s a multireferèndum per ser dirimides per la ciutadania:

 • ____________