PREGUNTES DE L'ÀMBIT 3: PARTICIPACIÓ POLÍTICA I ORGANITZACIÓ DEL PODER

3.1. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA

La convocatòria de referèndums consultius vinculants sobre assumptes d’especial transcendència política:

 1. Hauria de correspondre al President del Govern.
 2. Hauria de correspondre al Parlament amb majoria absoluta de vots.
 3. Hauria de correspondre al President del Govern però també directament a la ciutadania, mitjançant la recollida de firmes d’un 10% del cens electoral.
 4. Altres opcions: _________________

Creieu que hauria d’existir la possibilitat de la ciutadania de convocar mitjançant la recollida de firmes d’un 10% del cens electoral referèndums per abrogar o revocar normes amb rang de llei aprovades:

 1. Sí.
 2. No.
 3. Altres opcions: _________________

A banda dels Referèndums consultius i abrogatoris, quins altres instruments de democràcia participativa s’haurien de reconèixer i a qui correspondria activar-los:

- _______________________

- _______________________

- _______________________

3.2. CONTROL DEMOCRÀTIC SOBRE EL PODER

Creieu que, a meitat del període de mandat de qualsevol càrrec públic electe, la ciutadania de la circumscripció territorial per la qual aquest ha estat elegit han de tenir la possibilitat de poder convocar, mitjançant la recollida de firmes d’un 10% del cens electoral de la circumscripció, un referèndum de revocació del mandat del càrrec electe?

 1. No.
 2. Sí.  
 3. Altres opcions: _________________

A banda de la revocació de mandat, mitjançant quins altres mecanismes hauria de produir-se el control democràtic de la ciutadania sobre els i les governants i el Poder públic?

- _______________________

- _______________________

- _______________________

Una vegada cessats del seu càrrec, els ex-membres del Govern:

 1. No podran exercir de consellers o conselleres en Consells d’Administració de grans empreses durant els 5 anys següents.
 2. No podran exercir de consellers o conselleres en Consells d’Administració de grans empreses de manera indefinida.
 3. No ha d’existir incompatibilitat en el fet que puguin exercir de consellers o conselleres en Consells d’Administració de grans empreses.
 4. Altres opcions: _________________

Creieu convenient que es limiti el nombre màxim de mandats que una persona pot ser elegida per a un càrrec?

 1. No, el poble mana sempre i, si la gent vota aquesta persona, s’ha de poder seguir presentant tants cops com vulgui.
 2. Sí, la política és un servei i no s’hi ha de dedicar més de dues legislatures com a màxim al mateix lloc.
 3. Altres opcions: _________________

3.3. PODER LEGISLATIU.

El Poder Legislatiu hauria de ser:

 1. Unicameral (composat per una cambra, el Parlament).
 2. Bicameral (composat per dues cambres, un Parlament i un Senat).
 3. Altres opcions: __________________

El sistema electoral per a l’elecció dels parlamentaris hauria de ser:

 1. Proporcional amb llistes tancades.
 2. Proporcional amb llistes obertes.
 3. Majoritari amb llistes tancades i amb llistes obertes.
 4. Altres opcions: _________________

3.4. PODER EXECUTIU

La forma de Govern hauria de ser:

 1. Un sistema parlamentari on la presidència del Govern és investida pel Parlament.
 2. Un sistema presidencialista on la presidència del Govern és elegida directament per la ciutadania mitjançant unes eleccions diferents a les del Parlament.
 3. Un sistema semi-presidencialista on existeixin dues figures amb funcions de govern, un primer/a ministre/a elegit pel Parlament i un president/a elegit directament per vot popular.
 4. Altres opcions: _________________

Els i les Ministres:

 1. Haurien de ser nomenats i cessats pel President/a.
 2. Haurien de ser proposats per la presidència, però elegits pel Parlament que podria també destituir-los, en el seu cas.
 3. Altres opcions: ________________

3.5. PODER JUDICIAL I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

L’òrgan encarregat del govern i control del Poder Judicial (encarregat de preparar les proves per als ascensos en la carrera judicial, del règim disciplinari dels i de les jutges, de garantir la independència dels i de les jutges, etc.) hauria d’estar conformat:

 1. Per persones professionals del Dret (jutges i advocats/des).
 2. Per persones professionals del Dret (jutges i advocats/es), per persones de la societat civil no professionals del Dret i per representants d’entitats o organitzacions socials.
 3. Altres opcions: _________________

Creieu convenient que existeixi la figura del Tribunal del Jurat Popular per tal de permetre una participació activa de la ciutadania en l'administració de justícia?

 1. No.
 2. Sí. S'hauria de mantenir la figura del Tribunal del Jurat en condicions similars a les actuals, és a dir, que tothom major d'edat pot ser escollit per formar-ne part.
 3. Sí. S'hauria de mantenir la figura del Tribunal del Jurat, però establint uns requisits de coneixements i/o formació que haurien de complir totes aquelles persones que poguessin ser seleccionades per formar-ne part
 4. Altres opcions: _________________

Prèviament a accedir a la jurisdicció ordinària, les parts enfrontades hauran de sotmetre’s a un procediment d’arbitratge, mediació o altres procediments alternatius per a la solució de conflictes que s’estableixin legalment?

 1. Sí, de manera obligatòria. En cas de no arribar a un acord, s’acudirà, subsidiàriament, a la jurisdicció ordinària.
 2. Sí, però només en el cas que hi hagi consentiment previ de les totes parts enfrontades.
 3. No.
 4. Altres opcions: _________________

L’elecció dels membres del Tribunal Constitucional s’hauria de fer:

 1. Per part del Poder Legislatiu, el Poder Executiu i el Poder Judicial.
 2. Per part de la ciutadania mitjançant sufragi universal.
 3. Altres opcions: _________________

La possibilitat de presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional, sol·licitant la nul·litat d’una norma amb rang de llei que es considera contrària als drets reconeguts en la Constitució o a la resta d’alguns dels articles d’aquesta:

 1. Ha de correspondre a la presidència del Govern, a un nombre determinat de diputats i/o al o la Síndic de greuges i altres sindicatures que puguin existir. 
 2. Ha de correspondre als subjectes anteriors, però també a la ciutadania, de manera individual o col·lectiva.
 3. Altres opcions: _________________

3.6. ALTRES ÒRGANS

L’elecció de la Sindicatura de Greuges i d’altres sindicatures que tinguin per objectiu vetllar pel compliment i respecte dels drets i llibertats i exercir control sobre l’Administració:

 1. Ha de correspondre al Parlament.
 2. Ha de correspondre al Parlament entre una llista de postulants que proposin les entitats o organitzacions de la societat civil i la ciutadania.
 3. Ha de correspondre a la ciutadania per sufragi universal, lliure i secret.
 4. Altres opcions: _________________