PREGUNTES DE L'ÀMBIT 2: DRETS

2.1. PRINCIPIS D’APLICACIÓ DELS DRETS.

Esteu d’acord que tots els drets, sense distinció (drets civils, drets socials, drets polítics i drets col·lectius) tinguin el mateix grau de protecció?:

 1. Sí, ja que tots els drets son indivisibles.
 2. No, cal diferenciar entre drets fonamentals i no fonamentals, reconeixent als primers major nivell de protecció i garanties.
 3. Altres opcions: _________________

2.2. DRETS CIVILS.

El dret de les dones a la interrupció de l’embaràs:

 1. Ha de ser lliure, segur i gratuït. Qualsevol dona major de 16 anys ha de poder decidir lliurement interrompre l’embaràs.
 2. Ha de ser lliure, segur i gratuït.  Qualsevol dona de qualsevol edat ha de poder decidir lliurement interrompre l’embaràs.
 3. Ha de ser lliure, segur i gratuït. Qualsevol dona major de 18 anys ha de poder decidir lliurement interrompre l’embaràs. Les menors de 18 anys necessitaran consentiment familiar.
 4. Altres opcions: _________________

Cal reconèixer el dret a una mort assistida a aquelles persones majors de 16 anys que pateixin una malaltia greu que condueixi a la seva mort o que produeixi un patiment permanent difícil de suportar i que així ho demanin de manera lliure, informada i inequívoca?

 1. Sí.
 2. No.
 3. No s’ha de reconèixer el dret a una mort assistida, però sí que cal respectar la voluntat de les persones malaltes de no sotmetre’s a tractaments o procediments mèdics que li allarguin la vida.
 4. Altres opcions: _________________

Creieu que tota persona ha de tenir el dret a elegir lliurement la seva identitat sexual podent, en qualsevol moment de la seva vida, escollir i canviar de nom i identitat sexual en el Registre Civil i en el Document d’identitat?

 1. Sí, hi ha de tenir dret sense més requisits que l’expressió de la seva voluntat lliurement manifestada.
 2. Sí, hi ha de tenir dret prèvia presentació de prova psicològica o mèdica que n’aconselli el canvi.
 3. Altres opcions: ­­­_________________

Creieu que s’ha de reconèixer l’obligatorietat que les dones estiguin, com a mínim, en paritat numèrica respecte als homes en la composició del Parlament i del Govern?

 1. Sí.
 2. No.
 3. Altres opcions: _________________

L’accés a internet:

 1. No és un servei indispensable per a la dignitat de les persones. Per tant, la seva prestació s’ha de fer en règim de mercat i la seva contractació és una decisió voluntària de cada persona.
 2. Ha de ser reconegut com un dret constitucional i un servei públic. L’Administració ha de garantir-ne el seu accés públic gratuït o, en el seu cas, amb preu regulat.
 3. No ha de ser reconegut com un dret constitucional. No obstant, l’Administració n’ha de garantir el seu accés gratuït en edificis públics.
 4. Altres opcions: _________________

De quina manera creieu que la Constitució hauria de regular la protecció de la intimitat, la privacitat i les dades personals davant el perill que suposen les noves tecnologies o els sistemes d’intel·ligència artificial?

 1. La Constitució ha de fer un reconeixement general del dret a la intimitat, la privacitat i la dignitat de la persona, però la regulació específica d’aquesta qüestió cal delegar-se a una llei de protecció de dades.
 2. La Constitució ha d’incorporar, expressament en el seu articulat, una secció de “drets del món digital” on desenvolupi aquests i els seus mecanismes específics de garantia.
 3. Altres opcions: ________________

2.3. DRETS POLÍTICS.

L’edat per poder exercir el dret al sufragi ha de ser:

 1. 18 anys per poder exercir el sufragi actiu (poder votar) i passiu (poder ser candidat).
 2. 16 anys per poder exercir el sufragi actiu (poder votar) i passiu (poder ser candidat).
 3. 16 anys per poder exercir el sufragi actiu (poder votar) i 18 anys per el sufragi passiu (poder ser candidat).
 4. Altres opcions: _________________

El vot en les eleccions:

 1. Ha de ser obligatori.
 2. Ha de ser voluntari.
 3. Altres opcions: _________________

Considereu necessari establir l´obligació dels partits polítics de celebrar processos de primàries obertes a la ciutadania amb antelació a convocatòries d´eleccions?

 1. Sí.
 2. No.
 3. Altres opcions: _________________

2.4. DRETS SOCIALS, ECONÒMICS I CULTURALS.

Creieu necessari reconèixer una Renda Bàsica Universal com a mecanisme per poder assegurar un mínim benestar econòmic i social a totes les persones?

 1. Sí.
 2. No.
 3. No, però sí cal reconèixer una Renda Mínima garantida a aquells sectors socials més vulnerables que no arribin a uns ingressos mínims.
 4. Altres opcions: _________________

Els centres mèdics i hospitalaris públics:

 1. Han de ser, obligatòriament, de gestió pública directa.
 2. En alguns casos, pot externalitzar-se la seva gestió a una empresa o fundació privada.
 3. Altres opcions: _________________

Els desnonaments de persones o famílies en situació de vulnerabilitat i sense alternativa habitacional que no puguin pagar préstecs o crèdits hipotecaris o el lloguer d’habitatges propietat d’entitats financeres o fons d’inversió:

 1. Han d’estar prohibits. En aquests supòsits l’entitat financera o fons d’inversió propietària ha d’oferir, obligatòriament, als afectats un lloguer social.
 2. No han d’estar prohibits però, en cas de produir-se, les administracions públiques tenen l’obligació de garantir el reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
 3. No han d’estar prohibits, ni han d’existir obligacions per part de les administracions públiques, sens perjudici que aquestes hagin de fer el que estigui al seu abast per implementar polítiques d’habitatge i serveis socials per intentar garantir a tothom una alternativa habitacional.
 4. Altres opcions: _________________

El tall de subministrament d’aigua, llum i gas a persones o famílies en situació de vulnerabilitat, per impossibilitat de pagament:

 1. Han d’estar prohibits. En aquests supòsits l’empresa subministradora ha d’oferir, obligatòriament, als afectats un preu social.
 2. No han d’estar prohibits però, en cas de produir-se, les administracions públiques tenen l’obligació de fer-se càrrec del pagament.
 3. No han d’estar prohibits ni han d’existir obligacions per part de les administracions públiques, sens perjudici de que aquestes hagin de fer el que estigui al seu abast per implementar polítiques d’ajudes socials que evitin aquest problema.
 4. Altres opcions: _________________

Cal establir, per via constitucional, l’obligació de l’Administració de fixar, mitjançant llei, un índex de preus màxims dels lloguers d’habitatges, revisable periòdicament, per tal d’evitar els preus abusius d’aquests?

 1. Sí.
 2. No, ja que això aniria en contra del lliure mercat.
 3. Altres opcions: _________________

L’educació pública ha de ser gratuïta:

 1. Només en el nivell d’educació obligatòria.
 2. En l’educació obligatòria, la formació professional i l’ensenyament d’idiomes
 3. En tots els nivells educatius i tipus d’ensenyament.
 4. En tots els nivells educatius i tipus d’ensenyament, excepte els estudis de postgrau.
 5. En l’educació obligatòria per a tothom i en la resta de nivells educatius i tipus d’ensenyament per aquelles persones o famílies de rendes baixes.
 6. Altres opcions: _________________

L’elevada concentració de propietats en una persona natural o jurídica  no pública:

 1. Ha d’estar permesa i ser lliure, ja que la propietat privada és un dret que no pot ser limitat.
 2. Ha d’intentar limitar-se, regulant-la i establint sobre aquesta, de manera excepcional, un tipus impositiu especial que la desincentivi. La titularitat d’aquests drets ha d’estar limitat pel compliment dels deures inherents a la seva funció social en benefici del bé comú.
 3. Altres opcions: _________________

La pensió de jubilació hauria de ser:

 1. A càrrec de l’Estat, mitjançant un sistema distributiu similar a l’actual a càrrec de les cotitzacions dels treballadors i treballadores i d’altres partides del pressupost.
 2. L’Estat hauria de garantir una pensió mínima i la resta a través d’un sistema de capitalització en funció d eles cotitzacions.
 3. L’Estat hauria de garantir una pensió mínima i la resta hauria d’anar a càrrec de les persones interessades amb un sistema de pla de pensions privat.
 4. Altres opcions: _________________

El dret a la propietat intel·lectual d’autors i autores sobre les seves obres originals en les diferents formes de producció cultural (novel·la, assaig, poesia, arxius audiovisuals, música, pintura, cinema, teatre, arxius fotogràfics, etc.) generades gràcies a beques, ajudes o subvencions públiques:

 1. Ha d’implicar que l’autor/a en pot tenir, de manera permanent, “tots els drets reservats” sobre la seva obra, podent-ne fer un ús comercial indefinidament.
 2. Ha d’implicar que l’autor/a podrà tenir “tots els drets reservats” sobre la seva obra i fer-ne un ús comercial durant un període de 3 anys. Després d’aquest temps, s’haurien de garantir formes d’accés lliure i gratuït a l’obra per part de la ciutadania, però sense que ningú, excepte autors/es, en pugui fer un ús comercial.
 3. Igual que la b) però el període en el que l’autor/a pot tenir “tots els drets reservats” hauria de ser de 5 anys.
 4. Igual que la b) però el període en el que l’autor/a pot tenir “tots els drets reservats” hauria de ser de 10 anys.
 5. Altres opcions: _________________

2.5. DRETS DELS ANIMALS I DE LA NATURA.

Cal reconèixer els animals i la natura:

 1. Com a subjectes amb drets propis, amb garanties i grau de protecció iguals als que gaudeixen les persones o altres subjectes de drets. Es crearà una Sindicatura dels animals i una altra de la natura que vetlli per la defensa dels seus drets.
 2. Com a subjectes amb drets propis, però amb un nivell de garanties i grau de protecció inferiors dels seus drets dels que gaudeixen les persones o altres subjectes de drets. Es crearà una Sindicatura dels animals i una altra de la natura que vetlli per la defensa dels seus drets.
 3. Els animals i la naturalesa no poden ser titulars de drets.
 4.  Altres opcions: _________________

2.6. GARANTIES DELS DRETS.

Creieu que s’ha d’establir una obligació constitucional al Govern, independentment de la seva ideologia, d’haver de destinar un mínim % del Pressupost anual a Educació i Sanitat?

 1. Sí, ja que això garanteix que el finançament i qualitat d’aquests drets no depengui de la ideologia conjuntural del Govern corresponent.
 2. No, ja que és a cada Govern a qui correspon fixar les partides pressupostàries segons consideri més oportú en cada moment segons la seva ideologia.
 3. Altres opcions: _________________

Cal reconèixer el principi de no de regressivitat de drets adquirits, segons el qual haurien de ser considerades inconstitucionals aquelles normes o polítiques l’aplicació de les quals signifiqui un retrocés en el gaudi, contingut o exercici d’un dret ja reconegut?

 1. Sí, en tot cas.
 2. Sí, tot i que fixant com a excepció la possibilitat que les autoritats, en determinades circumstàncies i havent de demostrar que existeixen raons que ho fan necessari, puguin adoptar mesures regressives en el reconeixement d’un dret.
 3. No, cada govern o majoria parlamentària ha de poder adoptar les polítiques o canviar les normes que vulgui.
 4. Altres opcions: _________________