PREGUNTES DE L'ÀMBIT 1: ELEMENTS CONSTITUTIUS

1.1 MODEL D’ESTAT

Quin és el model d’Estat que us agradaria per a Catalunya?

 1. Independent en forma de República catalana.
 2. Estat federat dins un Estat Federal espanyol.
 3. Lliure Associat que manté vincles constitucionals amb Espanya.
 4. Estat integrant d’una confederació amb Espanya.
 5. Altres opcions: _________________

Quina forma d’Estat t’agradaria per a Catalunya:

 1. Estat centralitzat.
 2. Estat descentralitzat autonòmic.
 3. Estat descentralitzat federal.
 4. Altres opcions: _________________

La Diada Nacional de Catalunya hauria de ser:

 1. El dia 11 de setembre.
 2. El dia 1 d’octubre.
 3. Una altra proposta: _________________

Els poders de l’Estat (Legislatiu, Executiu i Judicial):

 1. Haurien d’estar tots concentrats a Barcelona.
 2. Haurien d’estar separats i ubicats, cadascun d’ells, en diferents ciutats.
 3. Una altra proposta: _________________

Quina relació vol tenir l’Aran amb Catalunya? (només per a persones amb veïnatge a l’Aran):

 1. Mantenir l’estatus actual.
 2. Independent en forma de República aranesa.
 3. Estat federat dins un Estat Federal català.
 4. Lliure Associat que manté vincles constitucionals amb Catalunya.
 5. Estat integrant d’una confederació amb Catalunya.
 6. Altres opcions: _________________

1.2. LLENGUA

La llengua catalana i la llengua castellana:

 1. Han de coexistir en règim de cooficialitat a Catalunya.
 2. Només el català ha de ser reconegut com a llengua oficial.
 3. El català ha de tenir l’estatus de llengua oficial. El castellà ha de tenir un estatus jurídic especial, essent reconegut com a patrimoni cultural i de cohesió que cal respectar, garantir i protegir.
 4. El català ha de tenir l’estatus de llengua nacional. El castellà ha de tenir l’estatus de llengua cooficial.
 5. Altres opcions: _________________

La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, ha de ser:

 1. Llengua oficial de Catalunya, conjuntament amb les altres que tinguin aquest reconeixement
 2. No ha de ser llengua oficial però ha de gaudir d’un estatus jurídic especial, com a patrimoni cultural i de cohesió que cal respectar, garantir i protegir.
 3. Altres opcions: _________________

1.3 NACIONALITAT, CIUTADANIA I ESTRANGERIA

L’adquisició de la nacionalitat catalana ha de ser compatible amb el manteniment de la nacionalitat espanyola i d’altres nacionalitats?

 1. Sí.
 2. No.
 3. Altres opcions: _________________

Quins drets constitucionals s’han de reconèixer als estrangers?

 1. Totes les persones, independentment de la situació administrativa, han de tenir els mateixos drets en igualtat de condicions, excepte el dret a sufragi actiu i passiu.
 2. Només qui tingui la ciutadania catalana i les persones estrangeres amb residència legal han de tenir accés als drets.
 3. Cal diferenciar entre un nucli reduït de drets humans bàsics als quals han de tenir accés totes les persones, independentment de la seva situació administrativa, i altres drets en els que es pot establir un tracte diferenciat entre nacionals i estrangers.
 4. Altres opcions: _________________

Les persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya poden ser electores?

 1. Només en les eleccions municipals.
 2. Només en les eleccions generals. 
 3. En les eleccions municipals i generals.
 4. En cap tipus d’eleccions.
 5. Altres opcions: _________________

Les persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya poden ser elegibles?

 1. Només en les eleccions municipals.
 2. Només en les eleccions generals. 
 3. En les eleccions municipals i generals.
 4. En cap tipus d’eleccions.
 5. Altres opcions: _________________

Qui té dret de residència a Catalunya?

 1. Totes les persones tenen dret a entrar a Catalunya, circular-hi i fixar-hi la seva residència. Les lleis regularan aquest dret, que, en qualsevol cas, hauran de respectar el contingut essencial d’aquest principi.
 2. Les persones estrangeres podran entrar i fixar la residència a Catalunya en funció de les circumstàncies del mercat laboral. 
 3. Les persones estrangeres només podran fixar la residència a Catalunya en funció d’un tractat internacional.
 4. Altres opcions: _________________

Quina política ha de tenir Catalunya respecte aquelles persones que han de fugir del seu país fruit d’una guerra o perquè son perseguides per raó de ideologia, militància política, orientació sexual, religió, ètnia, raça, estat de salut o qualsevol altra distinció, personal o col·lectiva, temporal o permanent, que tingui per objecte o resultat menyscabar el gaudi o exercici dels drets humans?

 1. Catalunya ha de limitar-se a complir, estrictament, la normativa internacional i nacional vigent sobre la matèria.
 2. Catalunya ha de ser un país d’acollida i exemple de solidaritat amb aquestes persones. Les institucions i administracions han de tenir un rol actiu en la seva acollida i garantia d’accés als drets bàsics.
 3. Cal tenir una política d’accés restrictiva.
 4. Altres opcions: _________________

1.4 REDACCIÓ I REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ

Qui creieu que hauria de redactar l’articulat de la primera proposta constitucional que haurà de ser sotmesa a referèndum?

 1. Una Assemblea Constituent independent del Parlament de Catalunya els i les membres de la qual siguin elegits en unes eleccions.
 2. Una comissió del Parlament de Catalunya, composta per un nombre reduït de diputats o diputades.
 3. Una comissió ciutadana elegida a través dels mecanismes de selecció estipulats en una llei.
 4. Una comissió mixta del Parlament de Catalunya, composta tant per diputats i diputades com per ciutadans.
 5. Altres opcions: _________________

Per a la reforma de la Constitució:

 1. El Parlament podrà reformar la Constitució per majoria qualificada, sense necessitat de referèndum.
 2. Qualsevol reforma de la Constitució exigeix sempre referèndum.
 3. Es poden reconèixer determinats casos excepcionals (cal explicitar) en què el Parlament podrà reformar la Constitució per majoria qualificada de vots sense que faci falta referèndum. En la resta de casos, sempre serà obligat fer un referèndum de validació.
 4. Altres opcions: _________________