Metodologia

Els debats s’organitzaran en base a preguntes concretes amb possibles respostes que permetran processar i quantificar les opinions expressades

Com i sobre què debatrem?

Els debats estaran estructurats en 7 àmbits temàtics, i els corresponents subàmbits, adaptats a les parts d’una constitució estàndard.

1. ELEMENTS CONSTITUTIUS

1.1. Model d’Estat

1.2 Llengua.

1.3 Nacionalitat, ciutadania i estrangeria.

1.4 Redacció i reforma de la Constitució.

2. DRETS

2.1. Principis d’aplicació dels drets.

2.2. Drets civils.

2.3. Drets polítics.

2.4. Drets socials, econòmics i culturals.

2.5. Drets dels animals i la natura.

2.6. Garanties dels drets.

3. PARTICIPACIÓ POLÍTICA I ORGANITZACIÓ DEL PODER

3.1. Mecanismes de democràcia participativa.

3.2. Control democràtic sobre el Poder.

3.3. Poder Legislatiu.

3.4. Poder Executiu.

3.5. Poder Judicial i Tribunal Constitucional.

3.6. Altres òrgans.

4. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

4.1. Divisió política-administrativa.

4.2. Model territorial de país i distribució de competències polítiques.

5. RÈGIM ECONÒMIC

5.1. Model econòmic.

5.2. Política fiscal.

5.3. Política monetària.

5.4. Política financera.

5.5. Treball i producció.

6. TERRITORI, RECURSOS NATURALS, SECTORS ESTRATÈGICS I EMPRESES PÚBLIQUES

6.1. Territori i recursos naturals.

6.2. Sectors estratègics i empreses públiques.

7. SEGURETAT I RELACIONS INTERNACIONALS

7.1. Defensa, seguretat i protecció.

7.2. Integració regional.

7.3. Tractats internacionals.

Cada subàmbit comptarà amb un qüestionari de preguntes amb temes específics sobre els que debatre.

L’experiència d’altres processos constituents d’arreu del món demostren que hi ha un ventall determinat d’opcions de resposta per cada un dels subàmbits. Les preguntes comptaran amb una proposta d’opcions de resposta perquè cada participant esculli la que més s’ajusti a la seva opinió. També hi haurà una opció de resposta lliure per si algun participant considera que la seva opinió no s’ajusta a cap de les respostes proposades. D’aquesta manera es podran processar i quantificar les opinions expressades en els debats.

No serà obligatori opinar sobre tots els temes. Cada persona podrà escollir els debats que li interessin, però només podrà registrar la seva opinió una sola vegada per tema. És a dir, un cop hagi participat i opinat sobre un tema, podrà seguir participant en altres debats però mai repetir sobre el mateix.